Print Friendly, PDF & Email

SIL and Functional Safety (בטיחות פונקציונלית)

נהוג לומר שמידת ההגנה הנדרשת מפני סיכון צריכה להיות פרופוציונאלית לסיכון. גודל הסיכון ניתן לחישוב איכותי וכמותי דרך הערכת סיכונים, ועל מנת להציב מענה מתאים נקבע ערך לדירוג כל אמצעי הגנה שנקרא SIL. ערך ה SIL מייצג את ההסתברות שפונקציית הבטיחות, שאמורה לתת מענה לסיכון, תהיה זמינה כאשר היא נדרשת ותבצע את פעולת ההגנה בצורה אפקטיבית.

SIL הינם ראשי תיבות של Safety Integrity Level, מונח המוגדר בתקן הבינלאומי IEC 61511 Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector וכן בתקן IEC 61508 הרלוונטי למתכנני פונקציות הבטיחות וההגנות.

המונח SIL משמש היום בכל המגזרים התעשייתיים בהם יש שימוש במכשור אלקטרוני/חשמלי או בתוכנה, החל מהתעשיה הכימית ועד לתעשיית התחבורה, רכבות, מכשור רפואי, תעופה ולמעשה כל סקטור תעשייתי אחר.

התקן מגדיר ארבע רמות SIL, מ 1 עד 4, כאשר 1 היא רמת האמינות הרגילה של מכשור ו 4 הגבוהה ביותר. ערכי ה SIL מוגדרים עבור מכשורהאמור לפעול באופן רציף, ועבור ציוד האמור לפעול לפי דרישה – on demand.

קביעת ערך ה SIL המתאים לפונקצית בטיחות נעשית בעזרת שיטות שונות לניתוח סיכונים בתהליך ובהתאם לחוק ולמדיניות הארגון הקובעים מהו סיכון קביל ומהו סיכון שאינו קביל.

בתעשיה הכימית,  קביעת ה SIL לפונקציות הגנה הוא חלק אינטגרלי מניתוח סיכונים תהליכי מסוג HAZOP או FMECA אולם ניתן לבצעו גם באופן עצמאי דרך ניתוח שכבות ההגנה בתהליך. בסקטורים אחרים, ניתן להשתמש בהערכת סיכונים לקביעת SIL אולם לעתים קרובות ערך ה SIL נקבע מראש בתקינה ספציפית לאותו המגזר. כך למשל, בתקינה שעוסקת במבערים של גז טבעי נקבעו ערכי SIL=3 למערכת בקרת ההצתה כדי לוודא בעירה.

כל החברות הבינלאומיות המייצרות ציוד תהליכי מספקות כחלק מהתיעוד שלהן את ערך ה SIL של הפריט כך שניתן לתכנן במדויק את שכבות ההגנה הנדרשות למניעה ובלימה של כל תרחיש אפשרי.

למרות שתקן ה SIL מיועד במקור למכשור בלבד, נהוג להשתמש באותם כללים ובאותן שיטות הערכה גם לאמצעי הגנה מכניים ובמידה רבה של זהירות אף לגורם האנושי.

אגף הנדסת סיכונים בהזמט מבצע ניתוחי SIL עצמאיים ו/או במסגרת ניתוחי HAZOP לפרויקטים רבים בארץ ובחו”ל. על בסיס קביעת ה SIL לכל פונקצית בטיחות אפשר לגשת לתכנון הארכיטקטורה של פונקצית הבטיחות כך שתעמוד ברמת ההגנה הנדרשת בפרופורציה לסיכון.

לפרטים נוספים על ניתוחי SIL, קביעת SIL ותכנון ל SIL צרו קשר.