Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 21.01.2018
כניסה לתוקף: מידי
סטטוס: בתוקף
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 21/01/2018 פרסם המשרד להגנת הסביבה פורמט דיווח שנתי להיתר פליטה לאוויר על מנת לסייע למפעלים להגיש את הדוח, להבהיר את דרישות המידע ואופן הגשתו, לייעל את התהליך וליצור אחידות בדיווח.
בפורמט מופיעה חלוקה לסעיפים שונים (פליטות לאוויר ממקורות מוקדיים, ממקורות בלתי מוקדיים, פליטות בלתי שגרתיות לאוויר, לפידים, ניטור רציף, תחנות כח, פירוט התקדמות בביצוע תוכנית האסדרה, שעות פעילות, פירוט פעילות תחזוקה והשבתות, פירוט חומרי גלם וחומרי עזר, תוצרים ותוצרי לוואי ורשימת אסמכתאות) המרכיבים את הדיווח השנתי.
להלן תמצית של הנחיות עיקריות המופיעות בפורמט דיווח החדש

  • חישוב הפליטות לאוויר יבוצע בהתאם להנחיות חישוב הפליטות למפל”ס המפורט באתר המשרד להגנת הסביבה. דיווח יוגש עבור כל המזהמים הנפלטים מהמפעל לרבות מזהמים שאינם נדרשים בדיווח למפל”ס.
  • גיליון דיווח עבור ניטור רציף מחליף את הצורך בשליחת דוח שנתי נפרד של נתוני ניטור רציף כפי שמופיע בסעיף “דיווח” בהיתר פליטה.

הפורמט המלא מופיע בנספח א’.

יש להגיש דיווח עבור כל המזהמים הנפלטים מהמפעל לרבות מזהמים שאינם נדרשים בדיווח למפל”ס.
הגשת גיליון דיווח עבור ניטור רציף חוסכת את הצורך בשליחת דוח שנתי נפרד של נתוני ניטור רציף כפי שמופיע בסעיף “דיווח” בהיתר פליטה.

ניתן לפנות אל המומחות בתחום:

סיגלית שחר, סמנכ”ל תעשייה  sigalit_shahar@hazmat.co.il

יוליה יופה , מנהלת מחלקת סביבה  yuliai@hazmat.co.il