Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 12/03/2017
כניסה לתוקף: חצי שנה ממועד פרסומן הסופי (לא הטיוטה)
סטטוס: טיוטה להתייחסות הציבור
מקור: המשרד להגנת הסביבה

בתאריך 12/3/17 פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטת הנחיות ניטור שפכי תעשיה. הנחיות אלו פורסמו על מנת ליצור תורה אחודה המשלבת את הדרישות של שלושת הגופים הרגולטורים הנוגעים בדבר (המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים).

הנחיות אלו חלות על  ניטור שפכי מפעלים המבוצע על ידי יצרן שפכים, לרבות תאגידי מים וביוב ורשות מקומית ללא תאגיד מים וביוב, כמו כן על מפעלים.

ההנחיות מתייחסות לשני משטרי ניטורים (ניטור בסיסי וניטור משלים).

משטר הניטור הבסיסי מבוסס על כללי תאגידי מים וביוב וחל על כל המפעלים המזרימים שפכים למערכת הביוב. באחריות תאגיד המים להכין תכנית לניטור ובקרה על איכות וכמות השפכים המוזרמים על ידו למט”ש, ביצועה ועידכונה. כמו כן תאגידי מים וביוב יכינו תכנית ניטור למפעלים שהתעורר לגביהם חשש כי הם מזרימים שפכים חריגים או אסורים.

תוצאות הדיגומים הנערכים במסגרת זאת, מדווחים על ידי המבצע לרשות המים ולמשרד להגנת הסביבה, ולפי דרישה, גם למשרד הבריאות.

משטר ניטור משלים נועד להשלים את הניטור המבוצע במסגרת משטר ניטור בסיסי. יודגש כי משטר ניטור משלים יבוצע על ידי המפעלים מכוח דרישה על פי דין, ולא יהיה באחריות תאגיד המים. לדוגמא, במסגרת הניטור המשלים, מפעלים ידרשו לבצע דיגומים בנקודות נוספות, ניטור של פרמטרים נוספים ומקורות פליטה נוספים אשר אינם נדגמים ומנוטרים במסגרת המשטר הבסיסי.

תכנית משטר הניטור המשלים, כמו גם חובת המפעל לבצעה, תעוגן על ידי המשרד להגנת הסביבה או משרד הבריאות בדרישות במסגרת תנאי הרישיון או ההיתר הרלוונטיים לעניין.

לנוגעים בדבר יש לעבור על מסמך ההנחיות בעיון ,

ניתן להעביר התייחסות לטיוטה לכתובת מייל  IWW@sviva.gov.il

 

לקישור למסמך המלא לחץ כאן 

ניתן לפנות אל המומחים בנושאים אלו:

סיגלית שחר, סמנכ”ל תעשייה –  sigalit_shahar@hazmat.co.il

רוית יניב, מנהלת מחלקת סביבה – ravit_yaniv@hazmat.co.il