Print Friendly, PDF & Email

תאריך פרסום: 10.12.17
כניסה לתוקף: מידי
סטטוס: תקף
מקוראתר אינטרנט: המשרד להגנת הסביבה

ב-10.12.2017 פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות לתפעול ותחזוקת מפרידי שמן ושומן. מטרת הנחיות אלה היא להנחות לעניין תפעול ותחזוקה של מפרידי שומנים ושמנים המשמשים לטיפול בשפכים תעשייתיים המכילים שומנים ושמנים. ההנחיות חלות על מפעלים ועסקים המפעילים מפריד שומנים ושמנים, ככל שישנה הפניה להנחיות מכוח סמכות המשרד להגנת הסביבה לפי כל דין. בנוסף, ההנחיות חלות על אולמות אירועים, מסעדות וקניונים שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ-5 מטרים מעוקבים ליום, שככל שהם עומדים בהנחיות אלה, יוכלו לא להיכלל בתכנית הניטור של יצרן שפכים  כהגדרתו לתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תש”ע-2010 או חברה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-2001, לפי העניין.

ניתן לפנות אל המומחות בתחום:

סיגלית שחר, סמנכ”ל תעשייה  sigalit_shahar@hazmat.co.il

יוליה יופה , מנהלת מחלקת סביבה yuliai@hazmat.co.il

לקריאה נוספת