חדשות הברומטר

/חדשות הברומטר
12 02, 2017

נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים לאביזרי הרמה – עדכון

פברואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10/01/2017 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה נוהל זה מעדכן את הנוהל משנת 1997 ומגדיר את התנאים, הכללים והדרישות להסמכת בודקים פנים מפעליים לאביזרי הרמה. על פי [...]

12 01, 2017

סיכונים מחשיפה תעסוקתית ל1-ברומופרופאן (פרופיל ברומיד)

ינואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 20/12/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: המנהל לבטיחות ולבריאות בעבודה של ארצות הברית (OSHA) 1-ברומופרופאן (ידוע גם בשם n-propyl bromide) הינו ממס אשר ממלא תפקיד לשימושים שונים בתעשייה כגון הסרת שומנים, ניקוי יבש, [...]

12 01, 2017

מאצרות – שאלות ותשובות

ינואר 12th, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: דצמבר 2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. הוראת מנכ"ל 4.41 בחודש דצמבר 2016 פרסם המשרד להגנת הסביבה קובץ שאלות ותשובות בנושא שימוש במאצרות. המסמך מסייע לעסקים המחזיקים בחומרים מסוכנים [...]

1 01, 2017

הפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

ינואר 1st, 2017|חדשות הברומטר|0 תגובות

  תאריך פרסום: 20/12/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה. הוראת מנכ"ל 4.41   בהמשך להחלטת ממשלה הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, הסיוע יינתן [...]

20 08, 2016

פורסמו טיוטות 3 תקנות בתחום הגהות להערות הציבור

אוגוסט 20th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 02/08/2015 כניסה לתוקף:  - סטטוס: טיוטה מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א 2011, תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות [...]

1 08, 2016

הקפאת חיובים וצמצום רשימת המזהמים בשפכי תעשיה

אוגוסט 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 10/07/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: בתוקף מקור: רשות המים בתאריך ה10/07/2016 פרסמה רשות המים מסמך הנחיות הנוגעות לתוכניות הניטור ולאופן הדיגום בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד-2014. תחולת [...]

1 08, 2016

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה)

אוגוסט 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 07/07/2016 כניסה לתוקף: מתאריך הפרסום סטטוס: טיוטה להערות מקור: מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בתאריך 07/07/2016 פירסם  מנהל הבטיחות טיוטה להתייחסות הציבור בנושא "תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה), התשע"ו-2016" השינוי [...]

1 07, 2016

כללי תאגידי מים וביוב, התשע"ה – 2015

יולי 1st, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון מס' 2), התשע"ה – 2015 תאריך פרסום: 06/2015 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה להערות הציבור מקור: רשות המים חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: כללי [...]

11 02, 2016

המשרד להגנ"ס יבחן בעתיד היטל כספי על פליטות מזהמים לאוויר

פברואר 11th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

תאריך פרסום: 18.1.2016 כניסה לתוקף: - סטטוס: לידיעה מקור: מאמר מאתר INFOSPOT מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ציין לאחרונה בדיון בכנסת בנושא פליטות לאוויר, בדגש על התעשייה, כי יבחנו בעתיד הוספה של היטל כספי על חריגה מפליטות מותרות של מזהמים לאוויר. עפ"י חוק [...]

20 01, 2016

הצעת נוסח תקנות אוויר נקי

ינואר 20th, 2016|חדשות הברומטר|0 תגובות

הצעת נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראות השעה) (תיקון), התשע"ו 2016. תאריך פרסום: 21/12/2015 כניסה לתוקף: - סטטוס: טיוטה מקור: המשרד להגנת הסביבה חקיקה מבוטלת/ מעודכנת: תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר), התשע"א- 2011 בתאריך [...]